Reglamentas

LENKIJOS IR LIETUVOS VERSLININKŲ

DUOMENŲ BAZĖS VEIKIMO REGLAMENTAS

Reglamentas reguliuoja Verslininkų duomenų bazės veikimo taisykles ir sąlygas bei Bazės vartotojų ir administratoriaus teises ir pareigas. Kiekvienas Vartotojas registracijos metu privalo susipažinti su Reglamentu ir jį priimti. Vartotojas priimdamas Reglamentą įsipareigoja laikytis jo nuostatų. Užduotis vykdoma įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą „LEADER – verslumo ir partnerystės plėtrai“, kuris dalinai finansuojamas iš kaimo plėtros 2014–2020 metų programos. Veikla 19 Parama vietos plėtrai vykdant iniciatyvą LEADER Priemonė 19.3 Veiklos parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiavimo su vietos veiklos grupe srityje.

1 straipsnis

Pagrindinė informacija ir naudojimosi sąlygos

1. Verslininkų duomenų bazė – tai lenkų ir lietuvių kalbomis parengtas internetinis puslapis, skirtas Lenkijos ir Lietuvos verslininkams kontaktams ir informacijai pasikeisti, veiklos sritys:

a) VVG-„Gniazdo“, t. y. Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia, Skierniwice valsčiai.

b) VVG-„Kraina Rawki“, t. y. Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek.

c) Molėtų regiono VVG „Keisdamiesi keičiame“ iš Lietuvos.

d) Utenos regiono VVG iš Lietuvos.

Bazė, tai verslo platforma, grindžiama turinio valdymo sistema.

2. Registracija ir naudojimasis Verslininkų duomenų baze yra laisvas ir nemokamas.

3. Norint skaityti Bazėje patalpintus įrašus ir informaciją apie paskyras turinčius subjektus nebūtina prisiregistruoti.

4. Draudžiama talpinti Bazėje bet kokią neteisėtą informaciją, ypač neteisingą ar informaciją, kuri pažeidžia autorines teises.

5. Bazė nenaudojama sutarčių sudarymui nuotoliniu būdu, taip pat nenaudojama paslaugų teikimui elektroninėmis priemonėmis vadovaujantis 2002 m. liepos 18 d. įstatymu dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (2017 m. Oficialusis leidinys, eil. nr.1219).

6. Bazės ištekliais ir funkcijomis naudojamasi vadovaujantis šio Reglamento taisyklėmis.

7. Bazės administratorius yra Vietos veiklos grupė „Gniazdo“ (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”), kuri tvarko Bazę, administruoja Vartotojų įrašus, rūpinasi Bazės ir joje patalpintų duomenų saugumu.

8. Verslininkų duomenų bazė, tai internetinis Lenkijos ir Lietuvos verslininkų, veikiančių 1 p. įvardintose teritorijose,  katalogas. Ši Bazė skirta organizacijoms, verslininkams ir fiziniams asmenims. Bazė skirta:

a) subjektų, kurie nori užmegzti verslo kontaktus su Lietuvos ar Lenkijos subjektais, paslaugų / produktų pasiūlymų bei jų identifikacinių duomenų pristatymui;

b) skelbimų dėl paslaugų / produktų paklausos talpinimui;

c) subjektų ir jų veiklos charakteristikų pristatymui, siekiant užmegzti verslo kontaktus.

2 straipsnis

Bazės paskyros valdymas

1. Vartotojas norėdamas užsiregistruoti Bazėje privalo:

a) užpildyti vartotojo formą;

b) duoti sutikimą, kad jo asmens duomenis tvarkytų Bazės administratorius vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. asmens duomenų apsaugos įstatymu (2016 m. Oficialusis leidinys, eil. nr. 922, su vėlesniais pakeitimais);

c) susipažinti su Bazės Reglamentu ir priimti jo nuostatas;

3 straipsnis

Bazės Administratoriaus teisės ir pareigos

1. Bazė yra Bazės Administratoriaus nuosavybė.

2. Bazės Administratorius įsipareigoja užtikrinti pastovų ir nenutrūkstamą Bazės veikimą iki 2023 metų, taikant 3 d. nuostatą.

3. Gedimų arba techninių klaidų atveju Bazės Administratorius įsipareigoja pagal galimybes kuo skubiau išspręsti atsiradusią problemą. Galimi Bazės prieinamumo ir veikimo apribojimai priežiūros darbų metu.

4. Turtinės autorių teisės į grafinius Bazės elementus ir kitokį Bazės Administratoriaus joje patalpintą turinį, kuris, vadovaujantis 1994 m. vasario 4 d. autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (t. y. 2017 m. Oficialusis leidinys, eil. nr. 880 su vėlesniais pakeitimais) yra kūrinys, taip pat Bazės kaip visumos išvaizdą, priklauso tik Bazės Administratoriui. Bet koks kopijavimas, dauginimas, platinimas ir Bazės elementų, kurie, pagal anksčiau minėtą  įstatymą, yra kūrinys, aprašymų rengimas, taip pat jos struktūros kaip visumos, neturint aiškaus rašytinio Bazės Administratoriaus sutikimo, tai jo turtinių autorių teisių pažeidimas, turtinių autorių teisių pažeidėjas patraukiamas atsakomybėn už padarytą žalą.

5. Bazės Administratorius neprisiima jokios atsakomybės už Bazėje Vartotojų talpinamą informaciją bei jų pateikiamų duomenų teisingumą.

6. Bazės administratorius neatsako prieš vartotojus ir trečiuosius asmenis už bet kokius vartotojo patirtas žalas dėl netinkamo vartotojo parsisiunčiamų duomenų užrašymo ar atskaitymo.

7. Bazės Administratorius neatsako už subjektų susirašinėjimo metu persiunčiamos informacijos turinį ir pan.

8. Bazės Administratorius neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su neteisėtu arba Reglamentui prieštaraujančiu Bazėje patalpintos medžiagos naudojimu.

9. Administratorius, sužinojęs apie neteisėtos informacijos patalpinimą Bazėje, nedelsdamas sustabdys prieigą prie jų.

4 straipsnis

Paskyros sukūrimas Bazėje

1. Kiekvienas verslininkas, organizacija ar fizinis asmuo, kuris nori pradėti tarptautinį bendradarbiavimą prekybos produktais ar paslaugomis srityje, gali patalpinti Bazėje savo duomenis ir veiklos aprašymą bei verslo pasiūlymą.

2. Informacija, būtina siekiant užsiregistruoti Bazėje, nurodyta Registracijos lape (priedas Nr. 1).

3. Siekdamas užsiregistruoti Bazėje, vartotojas privalo:

a) pristatyti Administratoriui elektroninę Registracijos lapo versiją;

b) pristatyti į Administratoriaus buveinę paties pasirašytą pareiškimą (priedas Nr. 2) dėl Registracijos lape pateiktų duomenų teisingumo;

c) patvirtinti Bazės Reglamente pateiktas sąlygas;

d) duoti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

5 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1. Bazėje sukauptų asmens duomenų Administratorius yra Bazės Administratorius, t. y. Vietos veiklos grupė „Gniazdo“, buveinės adresas Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice.

2. Bazės Administratorius raštu tvarko dokumentus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, t. y. „saugumo politika“ ir informacinės sistemos, skirtos asmens duomenų tvarkymui, „tvarkymo instrukcija“.

3. Bazės Administratorius apsaugo duomenis nuo jų atskleidimo neįgaliotiems asmenims,  taip pat nuo jų neteisėto tvarkymo. Bazės Administratorius nuolat kontroliuoja duomenų tvarkymo procesą ir kaip galėdamas riboja priėjimą prie duomenų, suteikdamas tinkamus įgaliojimus tik tuomet, kai tai būtina tinkamam Bazės tvarkymui.

4. Asmens duomenų tvarkymo paskyros registravimo Bazėje metu teisinis pagrindas yra asmens, kurio duomenys registruojami, sutikimas.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas visų pirma yra:

a) Bazėje duomenis pateikusio asmens tapatybės tikrinimas;

b) vienareikšmiškas vartotojo identifikavimas, kuris leidžia atlikti Bazėje veiksmus vadovaujantis šiuo Reglamentu ir įgyvendinti Bazės Administratoriaus užduotis (be kita ko: Vartotojo aktyvumo Bazėje sekimas, Reglamento nuostatų paisymo tikrinimas, statistinių ir analitinių analizių, susijusių su Bazės naudojimu, kūrimas).

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. asmens duomenų apsaugos įstatymu (2016 m. Oficialusis leidinys, eil. nr. 922) ir šiuo Reglamentu.

7. Asmens duomenų pateikimas yra laisvas, nors būtinas norint užregistruoti vartotoją.

8. Bazės Administratorius suteikia vartotojams galimybę peržiūrėti ir keisti asmens duomenis jų atnaujinimo atveju pagal faktines aplinkybes.

9. Tuo atveju, kai atsisakoma naudotis Baze, taip pat kitais teisės aktais numatytais atvejais, vartotojo prašymu Bazės Administratorius privalo nedelsdamas sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus ar pašalinti asmens duomenis iš duomenų bazės.

10. Bazės Administratorius naudoja IP adresus, renkamus internetinių prisijungimų techniniais tikslais metu, susijusius su serverių administravimu. Be to, IP adresai naudojami bendros, demografinės statistinės informacijos rinkimui (pvz. apie regioną, iš kurio atliekamas prisijungimas).

6 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Reglamentas prieinamas Bazėje.

2. Reglamentas įsigalioja nuo jo paskelbimo Bazėje dienos.

3. Bazės Administratorius pasilieka sau teisę vienašališkai atlikti Reglamento pakeitimus.

4. Bazės Administratorius įsipareigoja pranešti vartotojams elektroniniu būdu apie Reglamento pakeitimus, vartotojo Registracijos lape nurodytu el. pašto adresu.

5. Šiame Reglamente nenumatytais atvejais taikomi šioje srityje galiojantys Lenkijos įstatymai. Ginčus, kylančius dėl šio Reglamento nuostatų įgyvendinimo, šalys bandys spęsti derybų būdu.

6. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai bus sprendžiami kompetentingame teisme pagal Bazės Administratoriaus buveinę.