LGD GNIAZDO

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – „GNIAZDO” istnieje od 2006 r. jako dobrowolne, niezarobkowe zrzeszenie firm, osób i organizacji. LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gmin członkowskich: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia. Organizacja włącza się w inicjatywy lokalne wspierając rozwój przedsiębiorczości, edukacji oraz pobudzając aktywność społeczną mieszkańców obszaru. LGD-„Gniazdo” wspiera turystykę, ochronę dóbr historyczno-kulturowych oraz ochronę środowiska naturalnego.

OBSZAR LGD – „GNIAZDO”. Obszar działania LGD-„Gniazdo” to łącznie 9 gmin położonych w powiecie skierniewickim i łowickim w województwie łódzkim. Od północy rozciąga się Puszcza Bolimowska z malowniczą rzeką Rawką. Stwarza to atrakcyjne warunki dla rozwoju turystyki aktywnej i agroturystyki. Centralne położenie sytuuje nasz obszar między dwoma aglomeracjami warszawską oraz łódzką. Odległość do Warszawy wynosi około 66 kilometrów, a Łodzi około 53 kilometrów. Daje to dogodne możliwości dla transportu samochodowego. Bliskość autostrady A2 i węzła autostrady A1 komunikuje nasz obszar z Polską i zagranicą. Powierzchnia obszaru wynosi 774 km2, zamieszkuje go prawie 43 tys. mieszkańców.
BIZNES. Gospodarka obszaru LGD oparta jest głównie na sektorze usługowym i przemysłowym. Przeważająca ilość firm to tzw. mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa. Taki stan rzeczy odzwierciedla ogólne tendencje panujące w gospodarce, gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzającymi największą część PKB podmiotami są właśnie najmniejsze przedsiębiorstwa, które jednocześnie najbardziej elastycznie potrafią reagować na zmiany zachodzące na rynku. Ważnym kierunkiem rozwoju usług powinno być tworzenie alternatywnych miejsc pracy dla osób odchodzących z rolnictwa. Dziedziną przyszłościową mogą stanowić usługi związane z odnawialnymi źródłami energii i „zielonymi” miejscami pracy. Podstawowym sposobem wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego będzie powiązanie ich ze sferą gospodarczą, co stanie się stymulatorem przedsiębiorczości mieszkańców oraz postaw innowacyjnych związanych z umiejętnością kreowania nowych usług i produktów, a tym samym pozwoli zdywersyfikować zakres działalności gospodarczych o pozarolnicze. Rozwiązaniem może być stworzenie produktu turystycznego i rozpoznawalnej marki obszaru. Turystyka powinna rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tzn. przynosić efekty ekonomiczne, nie niszczyć środowiska przyrodniczego i rozsądnie wykorzystywać walory antropogeniczne oraz rozwijać się do granic, określonych przyzwoleniem lokalnych społeczności.

TURYSTYKA. Z najbardziej znanych zabytków wartych zobaczenia należy wymienić kościoły z okresu XVII –XX wieku, zespoły dworskie z XIX wieku (gm. Nowy Kawęczyn, Głuchów, Skierniewice), cmentarze wojenne z I i II wojny światowej (gm. Bolimów), miejsca i pamiątki związane z pisarzem Władysławem St. Reymontem (gm. Lipce Reymontowskie). Ponadto z tradycją regionu można zapoznać się dzięki eksponatom zebranym przez pasjonatów w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych Zbigniewa Stania w Lipcach Reymontowskich, Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Muzeum Czynu Zbrojnego tamże. Obszar LGD-„Gniazdo” jest atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo. Puszcza Bolimowska z wyodrębnionym Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym (gm. Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Bolimów) daje doskonałe możliwości rozwoju turystyki aktywnej i rekreacji np. wędkowanie, kajakarstwo, turystyka konna, rowerowa czy piesza. Sprzyjają temu liczne szlaki jak: Szlak grunwaldzki, Szlak śladami Reymonta, Szlak starych dworków, Szlak meandry Rawki, Szlak walk nad Rawką. Przez teren ten przebiega także część Łódzkiego Szlaku Konnego. Jest to najdłuższy konny szlak w Europie i wynosi około 2 tys. km. Baza turystyczna jest dość dobrze rozwinięta. Turyści mogą korzystać z gospodarstw agroturystycznych oferujących prócz miejsc noclegowych także atrakcje w postaci rowerów, kajaków, jazd konnych itp.