Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BAZY DANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
POLSKICH I LITEWSKICH

Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania Bazy Danych Przedsiębiorców oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora Bazy. Każdy Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Akceptacja Regulaminu oznacza zobowiązanie się użytkownika do przestrzegania jego postanowień. Baza Danych Przedsiębiorców stanowi wersję internetową katalogu firm opracowanego przez Lokalną Grupę Działania regionu Moletai „Zmieniamy zmieniając się”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

§ 1
Podstawowe informacje i warunki korzystania

1. Baza Danych Przedsiębiorców jest stroną internetową dwujęzyczną: polską i litewską, służącą do wymiany kontaktów i informacji między przedsiębiorcami polskimi i litewskimi, z obszaru działania:
a) LGD-„Gniazdo” tj. gmin Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia, Skierniewice.
b) LGD „Kraina Rawki” tj. gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek.
c) LGD regionu Moletai „Zmieniamy zmieniając się” z Litwy.
d) LGD regionu Utena z Litwy.
Baza jest platformą biznesową opartą na systemie zarządzania treścią.
1. Rejestracja oraz korzystanie z Bazy Danych Przedsiębiorców jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Przeglądanie wpisów zamieszczonych w Bazie oraz informacji o podmiotach posiadających profile w Bazie nie wymaga zakładania konta.
3. Zabronione jest umieszczanie w Bazie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierające nieprawdziwe informacje oraz informacje łamiące prawa autorskie.
4. Baza nie służy do zawierania na odległość umów jak również nie jest wykorzystywana do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
5. Korzystanie z zasobów i funkcjonalności Bazy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Administratorem Bazy jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, które nadzoruje Bazę, zarządza wpisami Użytkowników, dba o bezpieczeństwo Bazy i danych w nim zawartych.
7. Baza Danych Przedsiębiorców jest internetowym katalogiem przedsiębiorców z Polski i Litwy, z terenów wskazanych w pkt 1. Dedykowana jest organizacjom, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Baza służy do:
a) prezentowania ofert usług/produktów podmiotów zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z podmiotami litewskim lub polskimi wraz z danymi identyfikacyjnymi te podmioty;
b) zamieszczania ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi/produkty;
c) prezentacji podmiotów wraz z charakterystyką działalności w celu nawiązania kontaktów biznesowych.

§ 2
Zarządzanie kontem w Bazie

1. Proces rejestracji użytkownika w Bazie wymaga:
a) wypełnienia pól w formularzu użytkownika;
b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Bazy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.);
c) zapoznania się z treścią Regulaminu Bazy i akceptacji jego postanowień.

§ 3
Prawa i obowiązki Administratora Bazy

1. Baza stanowi wyłączną własność Administratora Bazy.
2. Administrator Bazy zobowiązuje się do zapewnienia stałego i nieprzerwanego działania Bazy do roku 2023, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku pojawienia się awarii lub błędów technicznych Administrator Bazy zobowiązuje się do możliwie szybkiego rozwiązania zaistniałego problemu. Możliwe są ograniczenia dostępności i funkcjonalności Bazy w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych.
4. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Bazy i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora Bazy, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), a także do wyglądu Bazy jako całości, przysługują wyłącznie Administratorowi Bazy. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienie i dokonywanie opracowań elementów Bazy, a także jego wyglądu
jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora Bazy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i wiąże się z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej.
1. Administrator Bazy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Bazie przez Użytkowników oraz poprawności podawanych przez nich danych.
2. Administrator Bazy nie odpowiada wobec użytkowników i osób trzecich za jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez użytkowników.
3. Administrator Bazy nie odpowiada za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości stanowiących korespondencje pomiędzy podmiotami.
4. Administrator Bazy nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Bazie.
5. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Bazie treści o charakterze bezprawnym, Administrator Bazy niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

§ 4
Utworzenie profilu w Bazie

1. Każdy przedsiębiorca, organizacja lub osoba fizyczna, która chce nawiązać współpracę międzynarodową w zakresie wymiany produktów bądź usług może zamieścić Bazie swoje dane wraz z opisem działalności i ofertą biznesową.
2. Zakres informacji niezbędny do rejestracji w Bazie jest określony w Karcie Rejestracyjnej (załącznik 1).
3. W celu zarejestrowania się w Bazie użytkownik zobowiązany jest:
a) dostarczyć Administratorowi w wersji elektronicznej Kartę Rejestracyjną;
b) złożyć w siedzibie Administratora własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik 2) o prawdziwości danych zawartych w Karcie Rejestracyjnej;
c) wyrazić zgodę na warunki zapisane w Regulaminie Bazy;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Bazie jest Administrator Bazy, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” z siedzibą Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice.
2. Administrator Bazy prowadzi w formie pisemnej dokumentację przetwarzania danych osobowych w postaci „polityki bezpieczeństwa” oraz „instrukcji zarządzania” systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
3. Administrator Bazy zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator Bazy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Bazy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w momencie rejestracji konta w Bazie jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności:
a) weryfikacja tożsamości osoby podającej dane w Bazie;
b) jednoznaczna identyfikacja użytkowników, pozwalająca na dokonywanie czynności w Bazie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz umożliwiająca realizację zadań Administratora Bazy (w tym śledzenie aktywności Użytkownika w Bazie, weryfikację przestrzegania przepisów Regulaminu, generowane zestawień statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem z Bazy).
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz niniejszym Regulaminem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zarejestrowania użytkownika.
3. Administrator Bazy zapewnia użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych w przypadku ich aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.
4. W przypadku odstąpienia od korzystania z Bazy, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, na żądanie użytkownika Administrator Bazy zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
5. Administrator Bazy wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Bazie.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia w Bazie.
3. Administrator Bazy zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian w Regulaminie.
4. Administrator Bazy zobowiązuje się powiadamiać użytkowników drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu na adres e-mail wskazany w Karcie Rejestracyjnej użytkownika.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego. Spory związane z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozwiązać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji.
6. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Bazy.